Tagi

, , , , ,

Wybór właściwego zawodu stanowi niezwykle ważny element życia każdego człowieka. W odniesieniu do młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, jest to dodatkowo niezwykle istotny czynnik społecznej integracji i rehabilitacji.

To, jak wybrany zawód będzie dopasowany zarówno do osoby, jej możliwości psychofizycznych i typu osobowości, jak również aktualnego popytu na rynku pracy, będzie miało bardzo ważne znaczenie w zaistnieniu danej osoby na otwartym rynku pracy, i podołaniu jego wymogom. Tym samym pozwoli jednostce na taki poziom funkcjonowania w społeczeństwie, jaki będzie go z nim w najmniejszym stopniu różnicował, dając poczucie wspólnoty i jedności w mniejszym bądź większym zakresie, co ma niemałe znaczenie dla każdego człowieka.

Poznanie powyższych opinii jest o tyle interesujące, że grupę badaną stanowią osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Mając ów fakt na względzie, możemy również spróbować dostrzec w uzyskanych wynikach stopień autonomii i samodzielności wśród osób badanych. Na ile są oni gotowi nie tylko wybrać sobie zawód, ale i spróbować sprostać wymogom otwartego rynku pracy. Na wymienionych czynnikach bazuje ogólnie rzecz ujmując, proces integracji społecznej, umiejętność odnalezienia swojego miejsca w społeczności lokalnej, ale także poczucie życiowej satysfakcji.

Przedmiotem podjętej przeze mnie tematyki pracy magisterskiej było zbadanie, jakimi kryteriami kierowała się młodzież z upośledzeniem intelektualnym w stopniu lekkim, podczas konieczności wyboru szkoły zawodowej, która to aktualnie przygotowuje ją do przyszłego życia zawodowego. Badania zostały przeprowadzone wśród osób zarówno kończących edukacje zawodową, jak i tych, które zaledwie od kilku miesięcy uczestniczą w edukacji zawodowej, co pozwoliło na zbadanie subiektywnej trafności dokonanego wyboru w odniesieniu do okresu realizowanej edukacji.

Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, jakie motywy kierowały młodzieżą w dokonywaniu wyboru zawodu, i ich wpływ na późniejszą satysfakcję lub też rozczarowanie związane z przyuczaniem do zawodu, który mógł okazać się nietrafionym w ocenie młodego człowieka. Ciekawym również było poznanie istotnych w oczach przyszłego ucznia cech szkoły, co ma znaczenie w prowadzeniu rekrutacji i dostosowywaniu oferty edukacyjnej, z punktu widzenia osoby zarządzającej placówką.

Praca składa się z czterech rozdziałów, w których zostały zawarte informacje teoretyczne, wynikające z analizy literatury, jak i badawcze, powstałe na podstawie przeprowadzonego wśród młodzieży Kwestionariusza ankiety.

W rozdziale pierwszym pod nazwą: „Znaczenie pracy w życiu człowieka, a sytuacja młodzieży rozpoczynającej karierę zawodową”, zostały poruszone kwestie pracy, jej roli w życiu człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Uwzględnione zostały także instytucje wspomagające zawodową aktywność osób z niepełnosprawnością, a wśród nich Zespół Szkół Zawodowych nr 5 Specjalnych w Nowym Sączu, na terenie którego zostało przeprowadzone badanie.

W rozdziale drugim, pod nazwą: „Czynniki wpływające na planowanie i wybór kariery zawodowej młodzieży”, zostały opisane czynniki, jakie mają swój udział w wyborze zawodu. Poza koncepcjami psychologicznymi, oraz uwzględnieniem cech osobowościowych i typów osób dokonujących wyboru zawodu, zostały także opisane instytucje mające swój udział w rozwoju prozawodowym uczniów.

Rozdział trzeci, pod nazwą: „Podstawy metodologiczne pracy”, porusza kwestie stawianego problemu badawczego i hipotez. Opisuje zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze, jak również sposób przeprowadzenia badania. Została w nim także umieszczona podstawowa terminologia, jaka została użyta w pracy.

Rozdział czwarty, pod nazwą: „Prezentacja i analiza wyników badań”, przedstawia uzyskane wyniki z odniesieniem ich do przyjętych hipotez.

Kolejnym elementem niniejszej pracy jest „Podsumowanie” z zakresu przeprowadzonego badania, zawierające w swojej treści także postulaty, nad którymi warto się pochylić, aby dokonywanie tak ważnych decyzji życiowych, jak wybór kierunku kształcenia i zawodu, był jak najbardziej świadomą i trafną decyzją, jaką muszą podjąć młodzi ludzie.

Na końcu pracy znajduje się „Bibliografia”, zawierająca spis literatury i adresy internetowe stron, na podstawie których została stworzona jej obudowa teoretyczna, „Spis fotografii, rysunków, tabel i wykresów ” zawierający chronologiczny spis zawartych w pracy fotografii, rysunków, tabel i wykresów, oraz „Aneks” w którym znajduje się Kwestionariusz ankiety, jaki został stworzony na potrzeby badania.

Dla mnie osobiście podjęcie tego tematu pozwoliło na bardziej wnikliwe zapoznanie się z czynnikami mającymi wpływ na ostateczny wybór przyszłego zawodu dokonywany przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Odniesienie uzyskanych wyników do kryteriów wyboru młodzieży bez trudności rozwojowych w sferze intelektualnej, pozwala na odnalezienie podobieństw i różnic w tym obszarze, co w ostatecznym rozrachunku ma istotny wpływ na jakość mojej pracy zawodowej, jako osoby wspierającej dzieci i młodzież w świadomym wyborze przyszłej profesji, i tym samym aktywnym kreowaniu życia.

Tematyka związana z kryteriami wyboru zawodu przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne, będą sukcesywnie przedkładane, celem zachęcenia do refleksji i podjęcia świadomych działań, zarówno przez najbliższych jak i osoby decyzyjne w obszarze edukacyjnym.

Reklamy