Tagi

, ,

Obecność komputera w szkolnym sekretariacie już nikogo nie dziwi. Może on również stanowić wsparcie dla działań kierowniczych, poprzez wykorzystanie znajdujących się w nim programów i ich funkcji. Poniżej znajdują się przykłady podstawowych zastosowań komputera w pracy dyrektora:

  1. Edytor tekstów – pozwala na redagowanie dokumentów z możliwością wykorzystania grafiki. Przy czynnościach administracyjnych istotnymi mogą okazać się działania tj: redagowanie różnego typu zestawień jak i pism urzędowych, wstawianie komentarzy do tworzonych dokumentów, przygotowanie dokumentu do druku, praca z tabelami, bądź korespondencja seryjna;
  2. Arkusze kalkulacyjne – dzięki nim możliwe jest gromadzenie i analizowanie danych o szkole, z możliwością tworzenia zestawień, podsumowań czy statystyk, pozwalając tym samym na chociażby planowanie budżetu;

Dyrektor (…) może ułatwić sobie podejmowanie decyzji wykonując zestawienia zawierające np.:

  • wyniki nauczania śródroczne i końcowe z określonych przedmiotów u poszczególnych nauczycieli,
  • analizę porównawczą z ubiegłymi latami,
  • wyniki egzaminów wstępnych a dalsze efekty kształcenia,
  • związki pomiędzy poszczególnymi decyzjami a ich efektami.[1]

3. Programy do prezentacji multimedialnych – pozwalają przygotować szkolne publikacje, plakaty czy ulotki;

4. Programy typu Microsoft Outlook – służą prowadzeniu korespondencji elektronicznej, oraz książki adresowej, jak i zarządzaniu czasem poprzez możliwość planowania terminów spotkań;

5. Programy wspierające prowadzenie hospitacji, czy też planowanie działań związanych z nadzorem pedagogicznym. Programy firmy Vulcan, pozwalają na skrócenie czasu pracy zarówno dyrektora jak i szkolnej administracji.

6. Wyszukiwanie informacji w Internecie – komputer stał sie narzędziem umożliwiającym wykorzystanie elektronicznych baz oświatowych aktów prawnych, pozwalając tym samym na łatwiejsze dotarcie do potrzebnych danych;

Rys. 1. Narzędzia programowe do tworzenia technologii informacyjno – komunikacyjnej, [w] T. Barski, Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji, Uniwersytet Opolski, Opole 2006, s. 73.

Internet w zarządzaniu szkołą.

Internet stał się istotnym zródłem informacji. Dyrektor szkoły, mając możliwość wglądu na strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, poszczególnych Kuratoriów Oświaty, Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, Wyższych Uczelni – może wykorzystać zawarte tam informacje do swoich działań poczynając od statutu, planu wychowawczego szkoły, regulaminu oceniania, programów nauczania, podręczników, ramowych planów nauczania, kończąc na przeglądzie możliwości dokształcania nauczycieli, ich wynagradzania itp.[1]

Własna strona „WWW”.

Internet pozwala także na umieszczenie w nim własnych publikacji, poprzez zastosowanie stron „WWW”. Obecność własnej witryny internetowej spełnia zarówno wartości edukacyjne, informacyjne, ale również dostarcza nowych możliwości w procesie zarządzania, dzięki zastosowaniu nowych, bądź unowocześnionych technik kierowania. Informacje zawarte na stronie szkoły prezentują ją w wielu aspektach, jak i stanowią formę promocji. Zamieszczane na jej łamach informacje mają również walor wychowawczy, kształtując porównawcze odniesienie w grupie, jaką są uczniowie szkoły, a tym samym daje odpowiedź na pytanie, jacy jesteśmy.

Dane jakie zamieszczane są na stronach internetowych szkół zawierają min. informacje dotyczące kadry nauczającej, warunków nauczania, plan wychowawczy, ramowy plan i przebiegu zajęć, akty prawne obowiązujące w szkole ( nade wszystko regulamin oceniania oraz statut szkoły), plan wychowawczy szkoły, terminy spotkań z nauczycielami. Dodatkowo można znaleźć informacje o działających na terenie szkoły klubach i organizacjach, osiągnięciach sportowych bądź naukowych.

Strona WWW jest wizytówką szkoły, i aby dobrze spełniała swoją rolę, musi spełniać kilka podstawowych warunków:

– być atrakcyjna graficznie i estetyczna,

– posiadać jasne i czytelne odniesienie do szkoły, którą reprezentuje,

– posiadać jasną i przejrzystą strukturę – dokładnie zaznaczone odnośniki i linki,

– wszelkie materiały kopiowane powinny mieć oznaczone źródło (…),

– powinna sprawnie funkcjonować, w tym łatwo sie otwierać, dlatego trzeba rozważnie i ostrożnie dobierać pliki graficzne, muzyczne i video(…).[2]

Nie należy zapominać również o jej uaktualnianiu, i aby zawarte na niej dane były rzetelne i wiarygodne.

Dodatkową formą wykorzystania przez szkoły własnej strony „WWW” stało się forum dyskusyjne. Stanowią je grupy tematyczne dające uczestnikom możliwość wymiany informacji, jak i publikowania swoich poglądów. Może również być wykorzystane jako szkolna pomoc międzyuczniowską. Stanowi także cenną wiedzę dla nauczycieli, dając możliwość poznania zagadnień sprawiających trudność uczniom. Dzięki udziałowi nauczycieli w forach dyskusyjnych, uczniowie mają również okazję spotkania z nauczycielami na innej płaszczyźnie, pozbawionej konwenansów i tym samym pozwalającej na spontaniczność wypowiedzi. Nauczycielom natomiast udział w forum daje dodatkowe źródło poznania ucznia, jak i jego funkcjonowania w grupie.

Systemy informatyczne w zarządzaniu szkołą.

System informatyczny którego zadaniem jest wspomożenie procesu zarządzania szkołą złożony jest z wielu różnych programów zintegrowanych ze sobą, oraz korzystających ze wspólnych danych i tym samym uzupełniających się wzajemnie. Taki system to kompleks programów obsługujących różne funkcje szkoły, i zawierających bazę danych o uczniach, pracownikach, planach nauczania. Programy, które wspomagają w wypełnianiu przez szkołę swoich funkcji to: dziennik lekcyjny, analizy ocen okresowych, wspieranie oceniania opisowego, statystyki semestralnej, wypełnianie świadectw szkolnych.

Rys. 2. Model graficzny informatycznego systemu zarządzania szkołą., [w:] Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, red. M. Tanaś, Warszawa 2005

W procesie gospodarowania szkołą wykorzystuje się programy obsługujące finanse szkoły, prace związane z księgowością, gospodarką materiałową i sprzętową, wspomagając inwentaryzację bądź organizację zamówień publicznych. Systemy informacyjne wykorzystuje się również w planowaniu pracy szkoły dzięki wykorzystaniu elektronicznego arkusza organizacyjnego placówki, czy programu do układania tygodniowych rozkładów zajęć, bądź planów dyżurów szkolnych.

Systemy informacyjne wykorzystywane są także w administracyjnej obsłudze pracowników oraz uczniów. Dzięki bazie danych z zakresu prawa, w tym prawa oświatowego, stanowią istotny element wspierający zarządzanie szkołą.

Można powiedzieć, że technologia informacyjna stanowi systematyczne wsparcie dla dyrektorów szkół w podejmowanych przez nich procesach zarządzania. Pozwala ponadto usprawnić różnorodne obszary działań, jak i obniżyć koszty całego procesu zarządzania.


[1] T. Ciastkowski, Komputer i Internet w pracy dyrektora i administracji, op. cit., s. 4.

[2] Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, pod red. M. Tanasia, Mikom, Warszawa 2005, s. 74.


[1] T. Ciastkowski, Komputer i Internet w pracy dyrektora i administracji, „Kierowanie szkołą”, 2000-2001,nr 1, s. 3.

[2] T. Ciastkowski, Komputer i Internet w pracy dyrektora i administracji, op. cit., s. 4.

[3] Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, pod red. M. Tanasia, Mikom, Warszawa 2005, s. 74.

Reklamy